Tilan vuokrausehdot

Tilanvuokrausehdot

Trap Factory Oy:n tilavuokrausta koskevat yleiset ehdot

1. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Trap Factory Oy:n (jäljempänä “Trap Factory”) ja siltä tiloja yksityiskäyttöön vuokraavan asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) välisessä tilojen vuokrausta koskevassa sopimussuhteessa noudatetaan näitä sopimusehtoja.

Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Yrityksen tai yhteisön puolesta varauksen tekevällä henkilöllä on oltava asianmukainen oikeus sitoutua edustamansa yhteisön nimissä sopimussuhteeseen. Mikälitällainen oikeus puuttuu tai yhteisö kiistää vastuunsa muulla perusteella, pidetään Asiakkaana tilavarauksen tehnyttä henkilöä henkilökohtaisesti.

2. Tilavarauksen tekeminen

Varauksen tehdäkseen Asiakkaan on lähetettävä Trap Factorylle varaustiedustelu täyttämällä Trap Factoryn kotisivuilla tai kolmannen palveluntarjoajan (mm. venuu.fi) oleva varauslomake. Varauksen voi tehdä myös puhelimitse soittamalla Trap Factoryn puhelinnumeroon +358 45 163 2206 Varaustiedustelun saatuaan Trap Factory toimittaa Asiakkaalle tarjouksen vuokrattavista tiloista ja niiden hinnoista. Mikäli Asiakas hyväksyy tarjouksen, Asiakkaan on maksettava Trap Factorylle
tarjouksessa yksilöity varausmaksu tarjouksessa ilmoitettuun eräpäivään mennessä. Asiakas voi myös maksaa varausmaksun sekä koko varauksen loppumaksun yhdellä kertaa. Varausmaksua ei palauteta.

Mikäli Asiakas ei suorita varausmaksua sovittuun eräpäivään mennessä, varaus raukeaa ilman eri ilmoitusta.

3. Sopimuksen syntyminen

Maksamalla varausmaksun Asiakas sitoutuu tilavuokrausta koskevaan sopimukseen Trap Factoryn kanssa ja hyväksyy nämä varausehdot. Vastaanotettuaan varausmaksusuorituksen eräpäivään mennessä Trap Factory toimittaa Asiakkaalle tilausvahvistuksen, joka sisältää yhteenvedon Asiakkaan ja Trap Factoryn välillä sovitusta vuokra-ajasta, vuokrattavista tiloista niihin kuuluvine kalustoineen ja
laitteineen, vuokrasta sekä muista Asiakkaan ja Trap Factoryn välillä mahdollisesti sovituista ehdoista.

4. Vuokrattavat tilat

Tilavuokra sisältää oikeuden Trap Factoryn juhlatilan yksityiskäyttöön Asiakkaan ja Trap Factoryn erikseen sopimana vuokra-aikana. Juhlatilan kuvaus on ja varusteet: http://trapfactory.fi/Tilat. Asiakkaalla on oikeus käyttää myös Trap Factoryn aula- ja wc-tiloja vuokra-aikana. Trap Factoryn aukioloaikoina wc- ja aulatiloja käyttävät myös muut Trap Factoryn asiakkaat. Varasto- ja henkilökunnan tilat, eivät kuulu Asiakkaan vuokraamiin tiloihin.

5. Vuokran maksu

Tilojen vuokra koostuu varausmaksusta ja loppulaskun summasta. Asiakkaan on maksettava loppulaskun mukainen summa Trap Factorylle kokonaisuudessaan ennen tilaisuuden alkua ja viimeistään laskulle merkittynä eräpäivänä.

6. Varauksen muuttaminen ja peruuttaminen

Kaikista varaukseen tehtävistä muutoksista on sovittava erikseen kirjallisesti Trap Factoryn kanssa. Asiakkaalla on oikeus yhden kerran siirtää tekemänsä varauksen ajankohtaa veloituksetta sopimalla siitä Trap Factoryn kanssa kirjallisesti erikseen viimeistään 14 päivää ennen sovitun vuokra-ajan alkamista.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Trap Factorylle viimeistään 14 päivää ennen sovitun vuokra-ajan alkamista. Tällöin Asiakkaalta ei peritä varausmaksun ylittävää osaa vuokrasta.

Mikäli Asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin kuin 14 päivää ennen, mutta aikaisemmin kuin 7 päivää ennen sovitun vuokra-ajan alkamista, on Asiakas velvollinen maksamaan Trap Factorylle 50 % varausmaksun ylittävästä loppulaskun summasta.

Mikäli Asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin kuin 7 päivää ennen sovitun vuokra-ajan alkamista Asiakas on velvollinen maksamaan koko vuokran Trap Factorylle tilaisuuden peruuntumisesta huolimatta.

7. Tilojen tarkastaminen

Asiakkaalla on oikeus tulla tutustumaan tiloihin ja tarkastaa ne ennen vuokra-ajan alkamista sopimalla tästä Trap Factoryn edustajan kanssa etukäteen. Vuokra-ajan alettua Asiakkaan on ilmoitettava havaitsemistaan puutteista tilojen kunnossa Trap Factorylle ilman aiheetonta viivytystä.

8. Asiakkaan omaisuus

Mikäli Asiakas haluaa tuoda Trap Factorylta vuokraamiinsa tiloihin omia kalusteitaan tai laitteitaan, on siitä erikseen sovittava Trap Factoryn kanssa. Asiakkaan on itse huolehdittava siitä, että Asiakkaan, sen henkilökunnan tai vieraiden omaisuus viedään pois tiloista vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Trap Factory ei vastaa Asiakkaan, hänen vieraidensa tai henkilökuntansa omaisuudesta, jota vuokraaikana säilytetään Trap Factoryn tiloissa.

9. Siivous ja jätehuolto

Asiakas vastaa siitä, että tilat ovat vuokra-ajan päättyessä asianmukaisessa palautuskunnossa. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että tiloissa olevat Trap Factoryn kalusteet ja laitteet on vuokra-ajan päättyessä järjestelty takaisin siihen muotoon kuin ne olivat tilat luovutettaessa.

Asiakkaan on tilaisuutensa aikana huolehdittava roskien asianmukaisesta keräämisestä ja lajittelusta. Asiakas vastaa siitä, ettei Trap Factoryn sisä- tai ulkotiloihin jää Asiakkaan tilaisuudesta aiheutuneita roskia vuokra-ajan päättyessä.

Trap Factory vastaa vuokrattavien tilojen lattiapintojen ja wc-tilojen normaalista siivouksesta ennen vuokra-ajan alkamista ja sen päätyttyä. Mikäli tilat vaativat Asiakkaan tilaisuuden jälkeen normaalia vaativampaa siivousta laskutetaan Asiakkaalta tästä Trap Factorylle aiheutuneet lisäkustannukset siivojan laskun mukaisesti.

10. Yleinen järjestys

Asiakas vastaa vieraidensa sisäänpääsystä ja yleisestä järjestyksestä Trap Factoryn tiloissa vuokraaikana. Asiakas vastaa vuokra-aikana myös siitä, ettei Asiakkaan tilaisuuden ulkopuolisilla henkilöillä ole pääsyä Asiakkaan vuokraamiin Trap Factoryn tiloihin.

Vuokralainen vastaa siitä, että kaikki vieraat ja esiintyjät poistuvat Trap Factoryn tiloista vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Mikäli Trap Factoryn henkilökuntaa ei ole paikalla, Asiakas huolehtii tilojen asianmukaisesta lukitsemisesta vuokra-ajan päättyessä.

Asiakkaan tulee noudattaa Trap Factoryn henkilökunnan ohjeita ja Espoon kaupungin järjestyssääntöjä vuokra-aikana. Viranomaisilla on oikeus hajottaa tapahtuma, jos sääntöjä ei noudateta. Asiakas on yksin vastuussa mahdollisista järjestyshäiriöistä aiheutuvista kustannuksista.

11. Turvallisuus

Tupakointi Trap Factoryn sisätiloissa on kielletty. Piha-alueella tupakointi on sallittu tupakoinnille varatulla alueella.

Asiakas vastaa siitä, että sen tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden määrä ei ylitä Trap Factoryn tilojen sallittua enimmäismäärää.

Asiakas sitoutuu noudattamaan paloturvallisuusohjeita ja evakuoimaan tiloissa olevat henkilöt ulos
tarvittaessa.

12. Viranomaisluvat ja -ilmoitukset

Asiakas huolehtii omalla kustannuksellaan kaikista viranomaisten edellyttämistä luvista sekä niistä seuraamuksista, jotka aiheutuvat viranomaisten vaatimusten laiminlyömisestä. Asiakkaan velvollisuutena on tehdä kaikki lain vaatimat ilmoitukset jotka liittyvät yleisötilaisuuden järjestämiseen sekä toimia ilmoituksen vastaanottavien viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.
Asiakas on velvollinen esittämään Trap Factorylle hyväksytyn ilmoituksen pyydettäessä.

13. Asiakkaan vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on vastuussa vuokraamistaan tiloista Asiakkaan ja Trap Factoryn sopimuksen mukaisen vuokra-ajan, joka ilmenee tarkemmin tilausvahvistuksesta.

Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti Trap Factoryn hallinnoimalle kiinteistölle, sen irtaimistolle tai ympäristölle taikka kolmannelle osapuolelle Asiakkaan, sen henkilökunnan tai sen vieraiden aiheuttamat vahingot sekä sellaiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaan näiden sopimusehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä. Asiakas on velvollinen ryhtymään tarpeellisiin toimiin vahingon rajoittamiseksi.

Asiakkaan on ilmoitettava tapahtuneista vahingoista Trap Factorylle viivytyksettä.

14. Trap Factoryn vastuu

Trap Factory ei ole vastuussa vuokra-aikana Trap Factoryllä tapahtuneista henkilövahingoista tai järjestyshäiriöistä.

Jos Trap Factory on tulipalon, vesivahingon, sähkökatkoksen, myrskyn, ilkivallan tai muun ulkoisen Trap Factorysta riippumattoman syyn takia estynyt noudattamasta tätä sopimusta, ei Trap Factory ole velvollinen korvaamaan tästä mahdollisesti aiheutuvia kuluja vuokralaiselle. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin kokonaisuudessaan.

15. Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai luovuttaa varaamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman Trap Factoryn etukäteistä kirjallista suostumusta.

16. Sopimusmääräysten etusija

Mikäli Trap Factoryn ja Asiakkaan välillä on sovittu joltakin osin tarkemmin kuin näissä yleisissä ehdoissa tai näistä yleisistä ehdoista poikkeavalla tavalla, sovelletaan ensisijaisesti Asiakkaan ja Trap Factoryn välistä tarkempaa sopimusehtoa.