Tilavuokrausehdot

Trap Factory Oy:n tilavuokrausta koskevat yleiset ehdot 

 1. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen 

Trap Factory Oy:n (jäljempänä “Trap Factory”) ja siltä tiloja yksityiskäyttöön vuokraavan asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) välisessä tilojen vuokrausta koskevassa sopimussuhteessa noudatetaan näitä sopimusehtoja. 

Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Yrityksen tai yhteisön puolesta varauksen tekevällä henkilöllä on oltava asianmukainen oikeus sitoutua edustamansa yhteisön nimissä sopimussuhteeseen. Mikäli tällainen oikeus puuttuu tai yhteisö kiistää vastuunsa muulla perusteella, pidetään Asiakkaana tilavarauksen tehnyttä henkilöä henkilökohtaisesti. 

 1. Tilavarauksen tekeminen 

Varauksen tehdäkseen Asiakkaan on lähetettävä Trap Factorylle varaustiedustelu täyttämällä Trap Factoryn kotisivuilla tai kolmannen palveluntarjoajan oleva varauslomake. Varauksen voi tehdä myös puhelimitse soittamalla Trap Factoryn puhelinnumeroon +358 45 163 2206. 

Varaustiedustelun saatuaan Trap Factory toimittaa Asiakkaalle tarjouksen vuokrattavista tiloista ja niiden hinnoista. Tarjous on voimassa 10 päivää tarjouksen lähettämisestä, ellei Asiakkaan kanssa toisin sovita. Mikäli Asiakas hyväksyy tarjouksen, Asiakkaan on maksettava Trap Factorylle tarjouksessa yksilöity varausmaksu tarjouksessa ilmoitettuun eräpäivään mennessä. Asiakas voi myös maksaa varausmaksun yhteydessä koko varauksen loppumaksun yhdellä kertaa. Tapahtuman lopullinen hinta koostuu varausmaksusta ja loppulaskusta, joiden yhteissumma on tarjouksessa ilmoitettu summa

Varausmaksua ei palauteta. 

Mikäli Asiakas ei suorita varausmaksua sovittuun eräpäivään mennessä, varaus raukeaa ilman erillistä ilmoitusta. 

 1. Sopimuksen syntyminen 

Maksamalla varausmaksun Asiakas sitoutuu tilavuokrausta koskevaan sopimukseen Trap Factoryn kanssa ja hyväksyy nämä varausehdot. Vastaanotettuaan varausmaksusuorituksen eräpäivään mennessä Trap Factory toimittaa Asiakkaalle tilausvahvistuksen, joka sisältää yhteenvedon Asiakkaan ja Trap Factoryn välillä sovitusta vuokra-ajasta, vuokrattavista tiloista niihin kuuluvine kalustoineen ja laitteineen, vuokrasta sekä muista Asiakkaan ja Trap Factoryn välillä mahdollisesti sovituista ehdoista. 

 1. Vuokrattavat tilat 

Tilavuokra sisältää oikeuden Trap Factoryn juhla- ja kokoustilojen yksityiskäyttöön sekä oikeuden käyttää Trap Factoryn aula- ja wc-tiloja yhdessä muiden tiloissa mahdollisesti samaan aikaan olevien Trap Factoryn asiakkaiden kanssa Asiakkaan ja Trap Factoryn erikseen sopimana vuokra-aikana. Varasto- ja henkilökunnan tilat eivät ole vuokrattavissa. 

 1. Vuokran maksu 

Tilojen vuokra koostuu varausmaksusta ja loppulaskun summasta. Asiakkaan on maksettava loppulaskun mukainen summa Trap Factorylle kokonaisuudessaan viimeistään laskulle merkittynä eräpäivänä. Loppulaskun summasta vähennetään aiemmin maksettu varausmaksun summa. Tilavuokralaskuun lisätään 10€ laskutuslisä. 

 1. Varauksen muuttaminen ja peruuttaminen 

Kaikista varaukseen tehtävistä muutoksista on sovittava erikseen kirjallisesti Trap Factoryn kanssa.

Asiakkaalla on oikeus yhden kerran siirtää tekemänsä varauksen ajankohtaa veloituksetta sopimalla siitä Trap Factoryn kanssa kirjallisesti erikseen viimeistään 30 päivää ennen sovitun vuokra-ajan alkamista.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Trap Factorylle viimeistään 30 päivää ennen sovitun vuokra-ajan alkamista. Tällöin Asiakkaalta ei peritä varausmaksun ylittävää osaa vuokrasta.

Mikäli Asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin kuin 30 päivää ennen, mutta aikaisemmin kuin 14 päivää ennen sovitun vuokra-ajan alkamista, on Asiakas velvollinen maksamaan Trap Factorylle 50% varausmaksun ylittävästä loppulaskun summasta.

Mikäli Asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin kuin 14 päivää ennen sovitun vuokra-ajan alkamista Asiakas on velvollinen maksamaan koko vuokran Trap Factorylle tilaisuuden peruuntumisesta huolimatta.

 1. Tilojen tarkastaminen 

Asiakkaalla on oikeus tulla tutustumaan tiloihin ja tarkastaa ne ennen vuokra-ajan alkamista sopimalla tästä Trap Factoryn edustajan kanssa. Mikäli tilojen tarkastus ja tapahtuman suunnittelu kestää pidempään kuin kaksi tuntia, Trap Factoryllä on oikeus laskuttaa tilojen tarkastuksesta ja suunnittelusta 40€ per alkava tunti. 

Vuokra-ajan alettua Asiakkaan on ilmoitettava havaitsemistaan puutteista tilojen kunnossa Trap Factorylle ilman aiheetonta viivytystä. 

 1. Asiakkaan omaisuus 

Mikäli Asiakas haluaa tuoda Trap Factorylta vuokraamiinsa tiloihin omia kalusteitaan tai laitteitaan, on siitä erikseen sovittava Trap Factoryn kanssa. Asiakkaan on itse huolehdittava siitä, että Asiakkaan, sen henkilökunnan tai vieraiden omaisuus viedään pois tiloista vuokra-ajan päättymiseen mennessä. 

Trap Factory ei vastaa Asiakkaan, hänen vieraidensa tai henkilökuntansa omaisuudesta, jota säilytetään Trap Factoryn tiloissa. 

 1. Siivous ja jätehuolto 

Asiakas vastaa siitä, että tilat ovat vuokra-ajan päättyessä asianmukaisessa kunnossa. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että tiloissa olevat Trap Factoryn kalusteet ja laitteet ovat vuokra-ajan päättyessä järjestelty takaisin siihen muotoon kuin ne olivat tilat luovutettaessa. 

Asiakkaan on tilaisuutensa aikana huolehdittava roskien asianmukaisesta keräämisestä ja lajittelusta Trap Factoryn sisä- ja ulkotiloissa. 

Trap Factory vastaa vuokrattavien tilojen lattiapintojen ja wc-tilojen perussiivouksesta ennen vuokra-ajan alkamista ja sen päätyttyä. Perussiivoukseen sisältyy imurointi ja pintojen pyyhkiminen kostealla sekä WC- ja aulatilojen siivous. Mikäli tilat vaativat Asiakkaan tilaisuuden jälkeen normaalia vaativampaa siivousta laskutetaan Asiakkaalta tästä Trap Factorylle aiheutuneet lisäkustannukset siivoojan laskun mukaisesti. 

 1. Yleinen järjestys

Asiakas vastaa vieraidensa sisäänpääsystä ja yleisestä järjestyksestä Trap Factoryn tiloissa vuokra-aikana. Asiakas vastaa vuokra-aikana myös siitä, ettei Asiakkaan tilaisuuden ulkopuolisilla henkilöillä ole pääsyä Asiakkaan vuokraamiin Trap Factoryn tiloihin. 

Asiakas vastaa siitä, että kaikki vieraat ja esiintyjät poistuvat Trap Factoryn tiloista vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Mikäli Trap Factoryn henkilökuntaa ei ole paikalla, Asiakas huolehtii tilojen asianmukaisesta lukitsemisesta vuokra-ajan päättyessä.

Mikäli Asiakas jatkaa tapahtumaa tiloissa yli sovitun vuokra-ajan, Trap Factoryllä on oikeus veloittaa ylimenevältä ajalta 100€ per alkava tunti. 

Asiakkaan tulee noudattaa Trap Factoryn henkilökunnan antamia ohjeita sekä Espoon kaupungin järjestyssääntöjä vuokra-aikana. Viranomaisilla on oikeus hajottaa tapahtuma, jos sääntöjä ei noudateta. Asiakas on yksin vastuussa mahdollisista järjestyshäiriöistä aiheutuvista kustannuksista. 

 1. Turvallisuus 

Tupakointi Trap Factoryn sisätiloissa on kielletty. Piha-alueella tupakointi on sallittu tupakoinnille varatulla alueella. 

Asiakas vastaa siitä, että sen tilaisuuteen osallistuvien henkilöiden määrä ei ylitä Trap Factoryn tilojen sallittua enimmäismäärää.

Pöytien päällä seisominen ja istuminen sekä tuolien päällä seisominen on ehdottomasti kielletty. Avotuli, esimerkiksi kynttilät, sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

Asiakas sitoutuu noudattamaan paloturvallisuusohjeita ja on velvollinen käyttämään Trap Factoryn tiloissa olevia sammutuskalustoa tarvittavaan alkusammutukseen tulipalon sattuessa ja tarvittaessa evakuoimaan muut vieraat ulos tiloista.

 1. Viranomaisluvat ja -ilmoitukset 

Asiakas huolehtii omalla kustannuksellaan kaikista viranomaisten edellyttämistä luvista sekä seuraamuksista, mitkä aiheutuvat viranomaisten vaatimusten laiminlyömisestä. Omien alkoholijuomien nauttiminen Trap Factoryn tiloissa on sallittua. Alaikäisten alkoholin nauttiminen Trap Factoryn tiloissa sekä tilojen välittömässä läheisyydessä on kiellettyä. Trap Factorylla tai järjestystä ylläpitävillä henkilöillä on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli sääntöä ei noudateta.

Asiakas on velvollinen tekemään ilmoituksen viranomaisille mikäli on kyseessä yksityistilaisuus, jota osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voidaan pitää yleisötilaisuutena. 

Yleisötilaisuuksista tulee tehdä ilmoitus poliisille ja toimia heidän ohjeiden mukaan. Asiakas on velvollinen esittämään Trap Factorylle hyväksytyn ilmoituksen pyydettäessä. 

 1. Asiakkaan vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus 

Asiakas on vastuussa vuokraamistaan tiloista Asiakkaan ja Trap Factoryn sopimuksen mukaisen vuokra-ajan, joka ilmenee tarkemmin tilausvahvistuksesta.

Tilojen koristelu tulee tehdä niin, ettei siitä jää näkyviä jälkiä seinään ja kattoon. Esim. nastojen yms. reikiä aiheuttavien tavaroiden käyttö sekä tiloihin tai kalusteisiin kirjoittaminen ja asioiden kiinnitys seiniin on kielletty.

Asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti Trap Factoryn hallinnoimalle kiinteistölle, sen irtaimistolle tai ympäristölle taikka kolmannelle osapuolelle Asiakkaan, sen henkilökunnan tai sen vieraiden aiheuttamat vahingot sekä sellaiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaan näiden sopimusehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä. Asiakas on velvollinen ryhtymään tarpeellisiin toimiin vahingon rajoittamiseksi. 

Asiakkaan on ilmoitettava tapahtuneista vahingoista Trap Factorylle viivytyksettä.

 1. Trap Factoryn vastuu 

Trap Factory ei ole vastuussa vuokra-aikana Trap Factoryllä tapahtuneista henkilövahingoista tai järjestyshäiriöistä. 

Jos Trap Factory on tulipalon, vesivahingon, sähkökatkoksen, myrskyn, ilkivallan tai muun ulkoisen Trap Factorysta riippumattoman syyn takia estynyt noudattamasta tätä sopimusta, ei Trap Factory ole velvollinen korvaamaan tästä mahdollisesti aiheutuvia kuluja vuokralaiselle. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin kokonaisuudessaan. 

 1. Sopimuksen siirto 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman Trap Factoryn etukäteistä kirjallista suostumusta. 

 1. Sopimusmääräysten etusija 

Mikäli Trap Factoryn ja Asiakkaan välillä on sovittu joltakin osin tarkemmin kuin näissä yleisissä ehdoissa tai näistä yleisistä ehdoista poikkeavalla tavalla, sovelletaan ensisijaisesti Asiakkaan ja Trap Factoryn välistä tarkempaa sopimusehtoa.